Enter the content which will be displayed in sticky bar

Deratizácia

Regulácia zdraviu škodlivých hlodavcov

Deratizácia je systém alebo súhrn systémov zameraných na reguláciu (ničenie) škodlivých hlodavcov. Vykonáva sa za účelom ochrany ľudského zdravia a zabráneniu ekonomickým škodám, ktoré hlodavec spôsobuje.

Jedným z efektívnych spôsobov regulácie škodlivých hlodavcov je pravidelná celoplošná deratizácia verejných plôch vykonávaná najmenej dvakrát ročne biocídnymi prípravkami určenými a schválenými na tento účel. Príslušný termín takejto akcie sa stanovuje podľa znalostí o reprodukčnom cykle živočíšnych škodcov, a to každoročne v jarných a jesenných mesiacoch. Celoplošný a zároveň synchrónny výkon deratizácie má zabezpečiť čo najefektívnejšiu likvidáciu škodcov na čo najväčšom území a má zároveň zabrániť ich migrácii z deratizačne ošetrených objektov a plôch do objektov takto neošetrených.

Premnoženie hlodavcov môže ohroziť verejné zdravie, pretože spôsobujú hlavne infekčné choroby ako salmonela, toxoplazmóza, leptospiróza, tularémia, týfus a mor. Pre ľudí je bežne veľmi nebezpečná ich moč (je prítomná všade tam, kde je alebo bol výskyt hlodavcov).